Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats.
Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.


Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi ger inte bara ”produkt”- service utan även ”personlig” service till kunden.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Ha rätt kompetens
 • Vara servicevänliga
 • Hålla vad de lovar
 • Ge en korrekt information

 För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp kundordern
 • Ha en personlig utvecklingsplan
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

 Det kundfokuserade kvalitetsarbetet ska kännetecknas av kundfokus. Vårt kvalitetsarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.


Dataskyddspolicy

Vi använder oss inte av dina personuppgifter ostrukturerat utan enbart för att fullfölja avtal oss emellan. Vi kommer inte heller att använda ditt personnummer som kundnummer och detta för att ytterligare värna om din integritet och skydda dig enligt GDPR:s regler. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i vårt kundregister längre än vad lagen kräver. Du har full rätt att begära ett utdrag från oss på hur och när vi delat dina uppgifter, begära en rättelse eller begära att vi raderar dina uppgifter.

KMA Tjänst AB kan ha ett så kallat personuppgiftsbiträde, vilket i praktiken innebär att den redovisningsbyrå som hanterar exempelvis vår fakturering, bokslut mm kan se de uppgifter som finns om dig i vårt kundregister. Den redovisningsbyrå som vi anlitar lyder under samma personuppgiftslag som oss och därmed så är dina personuppgifter skyddade hos dem på samma vis som hos oss.

Genom att ingå ett skriftligt eller muntligt avtal med KMA Tjänst AB som leverantör eller användandet av våra tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy samt att vi använder oss av elektronisk kommunikation för att skicka information till dig.

Varje personuppgiftsbehandling skall ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

Personuppgiftsansvarig hos KMA Tjänst AB är företagets VD