SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

 I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

 Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen.

 SBA kan bedrivas genom att man arbetar med följande sju steg:

  1. Ansvar
  2. Organisation
  3. Utbildning
  4. Rutiner
  5. Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
  6. Drift- och underhållsrutiner
  7. Kontroll och uppföljning©Copyright 2018KMA Tjänst AB