SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det kan kännas både tidskrävande och motsträvigt att komma igång med företagets systematiska arbetsmiljöarbete och just därför så finns vi till er hjälp.

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå och hur man arbetar mot detta. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, åtgärdsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag oavsett storlek.

Vi på KMA Tjänst AB arbetar i ett nära samarbete med er och kartlägger hur ni idag arbetar med dessa frågor och vad som eventuellt behöver förändras. Vi tittar på vilken nödvändig hjälp och stöttning som ni kan tänkas behöva och vilka olika policys, rutinbeskrivningar mm. som ni kan behöva och hur ni ska implementera dessa i er verksamhet. Vi hjälper er även att förstå dokumentationen och ger er verktyg för att kunna komma igång med att arbeta systematiskt och organisatoriskt samt följa era beskrivna handlingar.

Vi tror på att ett väl fungerande och systematiskt arbete gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö leder till en bättre arbetsmiljö och därmed en ökad trivsel och en ökad produktivitet, vilket oftast leder till en ökad lönsamhet.

Självklart så hjälper vi er gärna genom hela processen gällande att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. 

Mår dom anställda bra så mår företaget bra!VAD SÄGER LAGEN?

Detta gäller för företag med mer än 9 anställda


Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • Arbetsgivare ska ha mål, fördelning, uppföljning och rutiner inom droger och missbruk 
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc.
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra och säkerställa kompetensen för dessa personer
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet innefattar även innan en anställning sker, det vill säga även arbetssökande.
 • Arbetsgivare ska skriftligt utvärdera föregående års arbete med likabehandling samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön 
 • Arbetsgivare ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad.
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar av arbetsmiljön och vilka risker som bedömts som allvarliga. Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

 

©Copyright 2018 KMA Tjänst AB